Regulamin

Regulamin z dnia 23.11.2016r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU CLEAN DIET.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Weronikę Kurian, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pūrissima Weronika Kurian przy ul. Nad Brdą 171 w Tryszczynie 86-011, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 5542671905, REGON 365023290, zwanym dalej „CleanDiet .pl”.

§2 DEFINICJE

 • Usługi

– Przygotowanie i dostarczanie posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

 • Klient

– Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów („Zestaw”) zamieszczonych na stronie CleanDiet.pl:
 2. Każda dieta z oferty to zestaw kllku posiłków dziennie:
 3. Menu znajdujące się na stronie internetowej jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 4. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku dostępnym pod adresem www.cleandiet.pl (zakładka „cennik”)
 5. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
 6. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Poprzez stronę internetową
  2. Mailowo
  3. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy podany na stronie cleandiet.pl
 4. Po przystąpieniu do realizacji zamówienia klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
 5. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować CleanDiet.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 7. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia -, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności CleanDiet.pl za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu CleanDiet.pl o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 13:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez CleanDiet.pl na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)
  3. bonem zakupionym bądź otrzymanym od CleanDiet.pl, zwanym dalej voucherem lub kartą podarunkową.
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez CleanDiet.pl potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli CleanDiet.pl otrzyma takie potwierdzenie do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 3. pl uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową.

§6 DOSTAWA

 1. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. CleanDiet.pl może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 2. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy właściciela CleanDiet.pl (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od CleanDiet.pl wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować CleanDiet.pl telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą CleanDiet.pl) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: reklamacja@cleandiet.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji CleanDiet.pl poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez CleanDiet.pl , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, CleanDiet.pl poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) CleanDiet.pl , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, CleanDiet.pl należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem CleanDiet.pl.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Weronika Kurian, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pūrissima Weronika Kurian przy ul. Nad Brdą 171 w Tryszczynie 86-011, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 5542671905, REGON 365023290, zwana dalej „Clean Diet .pl”.. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z CleanDiet.pl. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.